AGROKALEM-PLOD D.O.O.
Kruševac, selo Konjuh
PIB: 105948666 | Matični br. 61849122 | Šifra delatnosti: 01123

Dobro došli

Vocne sadnice “AKP” je rasadnik iz Srbije zasnovan na dugogodišnjoj porodičnoj tradiciji. Specijalizovan u uzgajanju, kalemljenju i prodaji voćnih sadnica, loznih kalemova i sadnica ruža. Proizvodnja sadnog materijala je naša osnovna delatnost koju karakteriše implementacija savremene tehnologije.

Sinergija tradicije, znanja i posvećenosti je rezultirala da postanemo vodeći rasadnik u Srbiji poznat po visokom kvalitetu sadnog materijala  i vrhunskoj usluzi. Rasadnik ima sopstvene bazne matičnjake podloga i kalem pupoljaka tako da su sve naše sadnice sertifikovane kategorije tj. bezvirusne.

Pozicioniran u dolini reke Zapadne Morave, sa pogodnim klimatskim uslovima na plodnom zemljištu i sa primenom naprednih tehnologija u proizvodnji. Dobijamo sadnice vrhunskog kvaliteta što je i glavni ključ našeg uspeha i osnov poverenja naših mnogobrojnih klijenata.

 

Sadnice u rastilu spremne za vadjenje – 2017.

Proizvodni program sadnog materijala čine:  sadnice voća, sadnica vinove loze, sadnice ruža, sadnice kupina, malina, ogrozda, borovnice i aronije, kao i vegetativne podloge jabuke i dunje i kalem pupoljaka svih voćnih vrsta sertifikovane kategorije.

Našu proizvodnju voćnih sadnica i ostalog sadnog materijala kontroliše više puta godišnje PSS Kruševac. Sve voćne sadnice poseduju kompletnu dokumentaciju što uključuje: zdravstveno uverenje, sertifikat, otpremnicu kao i fiskalni isečak. Na taj način sa našim sadnicama voća možete ostvariti subvencije (povraćajna sredstva) od države. Preduslov za ostvarivanje subvencija je registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Radi ostvarivanja subvencija, pored registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, morate  se raspitati u vašoj opštini da li je moguće u tekućoj godini ostvariti subvencije i ako je moguće, koji su uslovi za to. Nekada je ostvarivanje subvencija funcionisalo na nivou države, a sada je to na nivou opštine i uslovi se razlikuju od opštine do opštine kao i to da li odredjena opština uopšte daje povraćajna sredstva.

Povećavanjem standarda i implementacijom tehnologije u proizvodnji doveli smo naš sadni materijal do vrhunskog kvaliteta. Pored kvaliteta možemo se pohvaliti i velikom količinom proizvedenog sadnog materijala, te tako možemo konkurisati ne samo na domaćem, već i na inostranom tržištu.


Na našim prostorima klimatski uslovi su takvi da je preporučeno vreme sadnje mesec novembar pa do polovine decembra.

Neposredna priprema zemljišta za sadnju

Posle završenog dubokog oranja zamljište treba da ostane u otvorenim brazdama najmanje mesec dana, a zatim se rastura druga polovina organskih i mineralnih djubriva i teškim tanjiračama se izvode unakrsno tanjiranje i drljanje zemljišta. Najbolje je da teška zemljišta prezime sa otvorenom brazdom a u proleće se vrši rasturanje predvidjenih djubriva i neposredna priprema zamljišta za sadnju. Prema potrebi, nakon tanjiranja, može se izvesti još jedno oranje 20-25 cm dubine, a potom ponovo tanjiranje ili drljanje, kako bi se što bolje izvršila priprema gornjeg sloja zemljišta.

1
3
5
lozni_kalem05
mrezarnik06
4

Voćke kao dugogodišnje drvenaste biljke mogu da uspevaju samo ako postoje povoljni ekološku uslovi. U ekološke činioce ubrajaju se klimatski, edafski i topografski uslovi jednog regiona. Neophodno je poznavati ove činioce u pojedinim reonima i njihove uticaje na uspevanje voćaka da bi se prema njima vršio pravilniji izbor vrsta i sorti. Bez pravilnog izbora sorti za svaki voćarski rejon ne mogu se očekivati zadovoljavajući rezultati, čak i od najboljih sorti i pri najboljoj agrotehnici, jer vrednost sorte ne odredjuje se samo kvalitetom plodova i obilnošću prinosa nego još više prilagodjenošću odredjenim uslovima sredine. U voćarskoj proizvodjni o tome se mora voditi mnogov više računa nego o ratarstvu, jer se ovde greške učinjene pri izboru sorti ne mogu blagovremeno uočiti, a često ih je nemoguće otkloniti bez nastajanje šteta (kada se kasnije otrkriju).

VEGETATIVNO RAZMNOŽAVANJE VOĆAKA

Da bi osobine pojedinih sorti koje su po svojoj prirodi heterozigotne, mogle da se nasledno verno prenesu, mora se koristiti vegetativni način razmnožavanja, pa se savremeno voćarenje ne može ni zamisliti bez ovog načina razmnožavanja. Dok je u slobodnoj prirodi generativno razmnožavanje opšta pojava, a vegetativno izuzetak, dotle je u voćarstvu sasvim obrnuto – vegetativno razmnožavanje voćaka se primenjuje masovno, a generativno izuzetno. Najveći praktični značaj u razmnožavanju voćaka ima kalemljenje, koje se praktikovalo još pre naše ere, a naročito kod starih Feničana, Grka i Rimljana. Pored kalemljenja u voćarstvu se od najstarijih vremena primenjuje više načina vegetativnog razmnožavanja, kao što je: razmnožavanje izdancima, nagrtanjem, deobom žbunova, položenicama, reznicama i lozicama.

PLAN PODIZANJA VOĆNIH ZASADA (Projekat)

Podizanju svakog voćnjaka a naročito velikih plantaža, mora prethoditi brižljiva izrada plana. Za podizanje intezivnog voćnjaka uz tehnički plan sadnje potrebna je i potpuna studija prirodnih i ekonomskih uslova, kombinovana su najsavremenijom tehnologijom za svaku voćnu vrstu. U skladu sa investicionom politikom kod nas se ustajila praksa da se prave dve vrste plana za podizanje voćnih zasada: glavni (investicioni) i tehnološki (izvodjački). Glavni projekat je namenjen kreditnim organizacijama i sadrži osnovne stručne i ekonomske analize neophodne za uspešnu voćarsku proizvodnju, dok je tehnološki projekat namenjen izvodjaču radova i sadrži razradjenu tehnologiju podizanja i održavanja zasada. Tehnološki plan treba da tačno prikaže izgled voćnjaka na odredjenom mestu, sa rasporedom sorti i podloga na parceli, puteve i staze, sve pripremne i završne radove. Ovim planom se predvidja kako će se i kada izvršiti pripremni radovi, naročito priprema zemljišta, odakle će se nabaviti sadni materijal, na kojoj podlozi, kada će se izvršiti sadjenje itd.

AGROTEHNIKE U UZGOJNOM PERIODU PUNE RODNOSTI

U periodu redovne rodnosti primenjuje se puna agrotehnika, koja obezbedjuje obilno plodonošenje i održavanje biljke u dobrom stanju. U novije vreme sve više se primenjuje orezivanje starijih stabala kao mera kojom se reguliše njihova vitalnost. Mada se mišljenja stručnjaka u ovome pitanju rezlikuju, ipak se, u većini slučajeva, pokazalo da je pravilno izvedena rezidba bila korisna. Orezana stabla davala su veće prinose i kvalitetnije plodove, a obnovljena je i vegetativna masa. Rezidom se uklanja jednogodišnji ili dvogodišnji prirast i to povremeno (posle 3. ili 4. godine). Rezidba je korisna ne samo radi povećanja prinosa nego i radi obnove krune. Rezidbom petnaestogodišnjih stabala povećava se prinos za 20%, dok se na starijim stablima postižu i veći prinosi. Rezidbom se poboljšava režim ishrane, povećava bujnost, poboljšava rodnost i kvalitet plodova, produžava period eksploatacije voćaka. Rezidbom se uklanjaju sve grane i grančice koje smetaju jedna drugoj, potpuno se ili delimično uklanja jednogodišnji priraštaj letorasta. Pri većoj iznurenosti stabala rezidbom se mogu ukloniti grančice stare i 2 godine.